Close
NL
Zoek

Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

 

Artikel 1

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkoopsoffertes van DECA aan de koper en op alle verkoopsovereenkomsten tussen DECA en de koper.
Deze algemene verkoopsvoorwaarden primeren op voorwaarden die van de koper of een derde uitgaan. Opdat ze aan DECA tegenstelbaar zouden zijn, moeten alle andere voorwaarden dan deze algemene verkoopsvoorwaarden, alsmede alle afwijkingen op deze algemene verkoopsvoorwaarden door DECA schriftelijk bevestigd worden.

 

Artikel 2

De offertes van DECA, alsmede de door haar verstrekte gegevens gelden slechts ten titel van inlichting en binden DECA niet. Elk order van de koper bindt de koper, doch DECA zal slechts gebonden zijn na schriftelijke bevestiging van deze order door DECA. Eventuele aanmerkingen in deze orderbevestiging dienen schriftelijk bekend te worden gemaakt binnen 8 dagen na de orderbevestiging.

 

Artikel 3

DECA heeft het recht haar verbintenissen onder de overeenkomst op te schorten en/of de overeenkomst ten laste van de koper van rechtswege te ontbinden, o.a. in de volgende gevallen:

  • wanprestatie van de koper
  • ontbinding of vereffening van de koper of indien de koper zijn beroepsactiviteiten staakt
  • faillissement, gerechtelijk concordaat of wankelen van het krediet van de koper

In geval van ontbinding dient de koper de eventueel reeds in zijn bezit zijnde goederen van DECA onmiddellijk in goede staat terug aan DECA over te maken.

Eveneens heeft DECA, in geval van ontbinding ten laste van de koper, van rechtswege, boven de eventuele reeds betaalde hoofdsom en boven de teruggave, recht op een forfaitaire schadevergoeding van 40% van het saldo van de hoofdsom of op een hogere schadevergoeding voor zover deze hogere schade bewezen wordt door DECA.

 

Artikel 4

De prijs is bepaald conform een levering ‘ex works’ (incoterms 1990), dit wil onder meer zeggen exclusief laden en exclusief vervoer.

Vanaf het tijdstip van de orderbevestiging tot op de dag der volledige betaling door de koper is DECA gerechtigd elke reële verhoging van kostenfactoren in de overeengekomen prijs door te rekenen, ook al was de kostenverhoging voorzienbaar bij de totstandkoming van de overeenkomst.

Alle facturen zijn betaalbaar op de zetel van DECA of op een door DECA aangeduide bankrekening binnen 30 dagen na factuurdatum. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort door het indienen van enige klacht of rechtsvordering betreffende de verkochte goederen. Ingeval van niet-betaling op vervaldag zullen op het volledige factuurbedrag, zonder voorafgaande ingebrekestelling en van rechtswege, tot op de dag van volledige betaling, verwijlinteresten verschuldigd zijn van 12% per jaar. Bovendien zal het factuurbedrag zonder ingebrekestelling en van rechtswege, verhoogd worden met 10% als schadevergoeding en dit met een minimum van EUR 75,00.

DECA is bij wanbetaling gerechtigd zonder ingebrekestelling alle leveringen aan de koper op te schorten en/of lopende overeenkomsten van rechtswege ontbonden te verklaren en/of alle openstaande nog niet vervallen facturen onmiddellijk in te vorderen. DECA blijft eigenaar van de geleverde goederen zolang de koper de volledige prijs nog niet heeft betaald.

 

Artikel 5

De overeengekomen leveringsdatum is indicatief en bindt DECA niet.

 

Artikel 6

Klachten betreffende niet-conformiteit en/of zichtbare gebreken dienen uiterlijk binnen de 8 dagen na levering per aangetekend schrijven te worden gemeld op de zetel van DECA.

Voor verborgen gebreken op het ogenblik van de levering dient binnen 8 kalenderdagen na ontdekking van het gebrek op dezelfde wijze te worden gereageerd en zeker binnen 6 maanden na levering.

Klachten en aanmeldingen aangaande facturatie dienen uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst van de factuur per aangetekende brief te worden bekendgemaakt op de zetel van DECA. Ontvangst van de factuur wordt geacht te geschieden op de derde dag na de factuurdatum.

 

Artikel 7

Enkel schriftelijk door DECA gegeven adviezen en waarborgen zijn tegenstelbaar aan DECA. Elke aansprakelijkheid voor tekortkomingen en elke garantieplicht van DECA vervallen indien de gebruiksaanwijzing niet werd gevolgd, indien de verkochte goederen werden gewijzigd door de koper of onoordeelkundig werden behandeld of indien de koper de normale bestemming van de goederen heeft gewijzigd.

Elke tekortkoming van DECA wordt in natura hersteld, dat wil zeggen herstelling of vervanging van geleverde goederen of onderdelen zonder supplementaire schadevergoeding ten laste van DECA. De mogelijkheid tot herstel in natura zal echter afhangen van de voorwaarden van een derde indien DECA de verkochte goederen zelf bij een derde heeft betrokken. De garantie verstrekt met betrekking tot bij derde betrokken goederen zal niet verder strekken dan de garantie die zijzelf van deze derde verkregen heeft. In geen geval zal de aansprakelijkheid van DECA hoger zijn dan de helft van het bedrag dat de koper heeft betaald voor de onder de relevante overeenkomst verkochte goederen.

 

Artikel 8

DECA zal in geval van overmacht, telkens voor zover de oorzaak niet uitsluitend afhankelijk is van de wil van DECA, steeds het recht hebben om haar verbintenissen op te schorten zolang de overmachtsituatie bestaat, hetzij de koop van rechtswege te ontbinden indien de overmacht meer dan 6 maanden duurt zonder enige schadevergoeding in hoofde van DECA.

 

Artikel 9

Ingeval van voortverkoop verplicht de koper er zich toe de algemene en eventuele bijzondere verkoopsvoorwaarden overeengekomen met DECA aan zijn eigen koper tegenstelbaar te maken. De koper vrijwaart DECA voor aanspraken van derden die de koper zelf niet tegen DECA zou kunnen laten gelden.

 

Artikel 10

In alle geschillen tussen DECA en de koper is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. De rechtbanken van Turnhout zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen. DECA behoudt zich het recht voor om de koper te dagvaarden voor een andere bevoegde rechtbank.